Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode obchodnapanvici.sk . Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúci a prevádzkovateľ

KEMP INN, s.r.o., Janka Alexyho - Sĺňava II, 921 01 Banka

IČO: 47 727 934 DIČ:  2024083787
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka 34377/T

e-mail: info@napanvici.sk
tel.kontakt: +421 905 113 687, +421 904 212 072

Kupujúci (zákazník)

Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ tovaru od predávajúceho prostredníctvom internetového obchod www.obchodnapanvici.sk.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Objednávanie

Kupujúci má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru, ktorý má predávajúci vo svojej ponuke v internetovom obchode. Po vyplnení objednávky potvrdí kupujúci záväznosť objednávky. Kupujúcemu bude následne zaslaný email s informáciami o záväznej objednávke.

3. Storno objednávky

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4. Platobné podmienky

V internetovom obchode môže zákazník uhradiť cenu za objednaný tovar resp. cenu na záväznej objednávke týmto spôsobom:

Dobierka      Peniaze za tovar zaplatí zákazník až pri prevzatí tovaru doručovateľovi.

Faktúra         Ak chce zákazník využiť platbu cez bankový účet, nahlási to vopred predávajúcemu, a to buď telefonicky alebo mailom. Po prijatí záväznej objednávky zašleme zákazníkovi údaje k zaplateniu (číslo bankového účtu a variabilný symbol), resp. zašleme emailom faktúru za tovar. Za tovar zaplatí zákazník vopred na bankový účet predávajúceho. Po prijatí platby bude tovar odoslaný zákazníkovi.

5. Dodacie lehoty a podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

Objednaný tovar bude dodaný zákazníkovi podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností pradávajúceho, a to v čo najkratšom temíne. Ak je tovar skladom, zvyčajne do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade, že tovar skladom nie je, býva zvyčajne dodacia lehota minimálne 7 pracovných dní. Pri tovare označenom ako "vypredané", upovedomujeme zákazníkov emailom alebo telefonicky o možnostiach jeho dodania, resp. nedodania.

V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne objednať tovar na sklad, aby bol čo najskôr vyexpedovaný zákazníkovi. Pri tovare na objednávku, kde je dodacia lehota dlhšia minimálne 7 pracovných dní, upovedomí predávajúci o dodacej lehote tovaru.

Tovar zasielame kuriérskou službou UPS.

Ceny prepravy:

Osobný odber a preprava nákupu v rámci Piešťan a okolia - ZADARMO

Preprava v rámci Bratislavy: do 35 Eur - 4 Eur

Preprava v rámci Slovenskej republiky, mimo BA a PN - 4,50 Eur

 

6. Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdenej objednávke.  Ceny tovaru sú uvedené v eurách.  V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

7. Záruka a reklamácie

Záruka gastrodarčekov je určená podľa záruk produktov nachádzajúcich sa v balíku. Záruka cateringových produktov je 24 hodín. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný bezprostredne pri jeho prevzatí, skontrolovať tovar. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá objednávke, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je zodpovedný za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Faktúra za tovar, ktorá je priložená v zásielke tovaru, slúži zároveň ako dodací a záručný list. Preto je v záujme kupujúceho si tento doklad uschovať.

V prípade reklamácie tovaru sa predávajúci a kupujúci riadia reklamačným poriadkom Zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákona č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a Reklamačným poriadkom Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.

8. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR:

  • Zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji,
  • Zákona č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode,
  • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.

Vo veciach neupravených všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.kvalitnenakupy.sk sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 22.11.2013 a zákazník ich akceptuje momentom zaregistrovania sa ako kupujúci a potvrdenia objednávky v nákupnom košíku internetového obchodu.

Orgán dozoru a dohľadu:  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava